กองการประปา

กองการประปา

 

  ชื่อ-นามสกุล 
  นายสถาพร  นกแก้ว
  ตำแหน่ง
  รองปลัดเทศบาลระดับต้น
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
  โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุรศักดิ์  กันพ้นภัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานผลิตน้ำประปา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางพิมฤทัย  สิงหรา ณ อยุธยา
  ตำแหน่ง
  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาววิไลลักษณ์  พิญวัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสายชล  เรืองชาติ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายปิยะพงษ์ แพงมี
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                          
  โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาววันดี วงศ์เสนา
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา          
  โทรศัพท์
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์