วิศัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

     เทศบาลน่าอยู่ แหล่งน้ำเพียงพอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย อนามัยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเฟื่องฟู ควบคู่การศึกษา แหล่งพัฒนายั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
 2. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. จัดให้มีการวางแผน ด้านเศรษฐกิจ / ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
 4. จัดให้มีการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. จัดให้มีการบริการประชาชนที่ดี
 7. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 8. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
 4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 5. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. มีการบริการประชาชนที่ดี
 7. มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 8. มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์