กองคลัง

กองคลัง

 

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาวศิริกุล  แสงเทศ
  ตำแหน่ง 
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง         
  โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล        
  นางสาวศิริรัตน์  โสดา
  ตำแหน่ง    
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล 
  นางมนัสนันท์  ชมวิชา
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้                   
  โทรศัพท์

.

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวหทัยรัตน์  ติภิ
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.การเงินและบัญชี                 
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวปนัดดา  วงค์สุภปทัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                             
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวภาวินี  เหลือศรีจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                          
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวดุษฎี เหลือศรีจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์