เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

เทศบาลน่าอยู่ แหล่งน้ำเพียงพอ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย อนามัยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเฟื่องฟู ควบคู่การศึกษา แหล่งพัฒนายั่งยืน

จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ 

พันธกิจของเทศบาล (Mission)

 1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
 2. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. จัดให้มีการวางแผน ด้านเศรษฐกิจ / ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
 4. จัดให้มีการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. จัดให้มีการบริการประชาชนที่ดี
 7. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 8. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
 4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 5. มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. มีการบริการประชาชนที่ดี
 7. มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 8. มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เว็บบอร์ด

Forums
 

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงฟอรั่ม

Main Category
Posts
Topics

ห้องสนทนาหลัก

ฟอรั่มเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

0
1

ติดต่อสอบถาม

ท่านใดมีข้อสงสัยที่ต้องการคำตอบ ทิ้งข้อความไว้ได้เลย

0
0

Reports
Posts
Topics

ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ห้องสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ถึงเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

0
0

News Forum
Posts
Topics

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล

0
0

Share:

แชร์สิ่งนี้:
Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์