คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  ด.ต.ลพ บุตรดี
  ตำแหน่ง
 
  นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง  
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสุพจน์  เปียปั่น
  ตำแหน่ง
 
  รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง  
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายวิเชียร  ประทุมทอง
  ตำแหน่ง
 
  รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวหลวง  
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายพชรพล  จิตรีปลื้ม
  ตำแหน่ง
 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายถนอม  ทรงปัญญา
  ตำแหน่ง
 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายจำลอง  เที่ยงดี
  ตำแหน่ง
 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสมทรง  รื่นพิทักษ์
  ตำแหน่ง
 
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางจิดาภา  ทรงหมู่
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายชาญศิลป์  คชเพชร
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางนงเยาว์  แม่นยำ
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  น.ส.มนัชยา  เปียปั่น
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายวิโรจน์  พิญวัย
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางสงัด  นามวิชัย
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสุเทพ  จำปาทอง
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสุวัฒน์  บัวอุไร
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายอุบล  โพธ์เนย
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายเฉลียว  ศิลากาญจน์
  ตำแหน่ง
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
  เบอร์โทรศัพท์
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์