กองช่าง

กองช่าง

 

  ชื่อ-นามสกุล   
  นายพรพชร  สุรขจร
  ตำแหน่ง 
  ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายวิทยา  ผ่องโต
  ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายอรรถพล  เที่ยงดี
  ตำแหน่ง
  พนง.ขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวสุวรรณี  แสนสุด
  ตำแหน่ง
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวสุภาพร  ใบบัว
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.การเงินและบัญชี
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายเอกวีร์  จันทวิโรจน์
  ตำแหน่ง
  ผช.ช่างไฟฟ้า
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสมเกียรติ  จันทร์คำ
  ตำแหน่ง
  ผช.นายช่างโยธา
  โทรศัพท์

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์