ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

๑. สภาพทั่วไป
 
     ๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและปกครองลักษณะที่ตั้ง
 
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ ๓.๘ ตารางกิโลเมตร ประด้วย ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวงและมีที่ตั้งห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ประมาณ ๓ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาร ๖๙ กิโลเมตร โดยมีทางหลวงท้องถิ่น ๑ สาย คือ สายลาดบัวหลวง – ไม้ตรา มีคลองสำคัญ ๑ สาย คือ ครองพระยาบันลือ
 
 
     ๑.๒ อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลสามเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักชัย     
 
      เขตการปกครอง
 
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมีอาณาเขตการปกครองชุมชนจำนวน ๒ หมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
     ๑.๓ ภูมิประเทศ
 
     อำเภอลาดบัวหลวงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองพระยาบันลือกั้นเป็นแนวเขตตำบลและเมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำท่วมขังทำให้ประชากรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะน้ำในคลองจะยกระดับสูงขึ้น สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนาและสวนสภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางมีฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว อุณหภูมิอยู่ในเขตปกติทั่วไป
 
     ๑.๔ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
     ประชากรในชุมชนเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและค้าขายทำให้ชุมชนภายในเขตเทศบาลกลายเป็นชุมชนขนาดเล็กและมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมต่อกัน ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีรายได้คล่องตัวเพราะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชน
 
 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
 
     ๒.๑ การคมนาคม/ขนส่ง
 
     การติดต่อขนส่งของเทศบาลลาดบัวหลวงยังอยู่ในสภาพที่มีการขนส่งน้อยเพราะสมัยก่อนนั้นเทศบาล  ตำบลลาดบัวหลวง  ใช้การติดต่อขนส่งทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งทางน้ำได้เลิกใช้มานานแล้วและเริ่มมีการขนส่งทางบกแทนที่ ปัจจุบันทางหลวงที่ใช้ คือ ทางหลวงสายลาดบัวหลวง – ไม้ตรา และทางหลวงสายกรุงเทพฯ – สุพรรณ ทำให้การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
 
     ๒.๒ การไฟฟ้า
 
     หลังจากที่มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงทุกชุมชน มีกระแสไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณร้อยละ ๙๙ ของประชาชนทั้งหมดซึ่งเป็นการบริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 
    ๒.๓ การประปา
 
     สำหรับการประปาในเขตเทศบาลนั้น อาจพูดได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการน้ำประปาทุกครัวเรือนโดยประมาณร้อยละ ๙๐ ของประชาชน โดยมีการจัดตั้งประปาขนาดใหญ่จำนวน ๒ จุด  เพื่อให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยประชาชนใช้น้ำโดยประมาณ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์ลิตร/วัน
 
    ๒.๔  การสื่อสารและการคมนาคม
 
     ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงนั้น  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายในเขต ดังนี้
 
1. ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน ๑ แห่ง
2. องค์การโทรศัพท์   จำนวน ๑ แห่ง
 
    จึงให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานดังกล่าวประมาณ ๕๐% จากจำนวนประชากรทั้งหมดประกอบกับในเขตเทศบาลมีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบจึงทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เข้าถึงบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง
 
    ๒.๕ การใช้ที่ดิน
 
        การใช้ที่ดินของประชาชนส่วนใหญ่ ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกและใช้ในการผลิตพืชพรรณทางการเกษตร ซึ่งให้ผลผลิตที่น่าพอใจและส่งผลให้เป็นสินค้าที่สำคัญของประชาชนเพื่อนำไปค้าขายต่อไปได้เป็นอย่างดี
 
 
๓. ด้านเศรษฐกิจ
 
    ๓.๑ โครงสร้างของเศรษฐกิจ/รายได้ของประชาชน
 
    ลักษณะพื้นที่ประชาชนได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้/โดยเฉลี่ย ๕,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท/เดือน
 
    ๓.๒ การเกษตรกรรม
 
    – พื้นที่การเกษตรกรรม เฉลี่ยมีประมาณ ๒.๘ ตารางกิโลเมตร
    – จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมมีประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน
    – ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์
    – มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนต่อปี ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 
    ๓.๓ การอุตสาหกรรม
 
    ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในหมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยกันคือ บริษัทเรเซอร์จำกัด โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีนจำกัด และบริษัทซีฟี้อินดัสตรี้จำกัด
 
 
๔. ด้านสังคม
 
    ๔.๑ จำนวนประชากรแยกตามเพศ อายุ และลักษณะโครงสร้างของประชากร โดยทั่วไป จำนวน / ความหนาแน่นของครัวเรือน
 
    – จำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงทั้งหมดมี ๒,๖๔๔ คน
    – แยกเป็น ชายจำนวน ๑,๒๙๔ คน หญิง จำนวน ๑,๓๕๑ คน
    – มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยประมาณ ๑๕ คน/ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนครัวเรือนประมาณ ๕๙๓ ครัวเรือน
 
    ๔.๒ การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 
    – ประชากรในเขตชุมชนได้รับการศึกษาประมาณ ร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมด
    – ประชากรได้รับการศึกษาขั้นสูงสุดตั้งแต่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.-ปริญญาตรีมีจำนวน ร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด
    – ประชากรในเขตชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๘๐ และนับถือศาสนาอิสลามจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
    ๔.๓ การสาธารณสุข
 
    ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ไม่มีสถานพยาบาล (คลินิก) มีร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผน โบราณ จำนวน ๖ แห่ง
 
    ๔.๔ การสร้างสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 
    เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงได้รับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
 
  • ผู้สูงอายุ      จำนวน  ๒๘๔  คน
  • ผู้พิการ        จำนวน    ๕๐  คน
  • ผู้ยากไร้       จำนวน      ๓  คน
  • ผู้ป่วยเอดส์   จำนวน       –  คน
 
       รวมทั้งสิ้น  ๓๓๗  คน
 
    การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเพราะงบประมาณในการให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งมายังท้องถิ่นมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมีงบประมาณในการให้ความสงเคราะห์อยู่น้อย แต่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือมีมากจึงทำให้การจัดสรรงบประมาณด้านการสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับบริการที่น้อยตามไปด้วย
 
    ๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สถิติอาชยากรรมประเภทต่าง ๆ และอุบัติภัย)
 
    ในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมีสถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง จำนวน ๑ แห่ง มีอัตรากำลังคน  จำนวน ๙๕ นาย ซึ่งมีงานจัดสายตรวจและการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลลาดบัวหลวง ซึ่งสามารถให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมี พันตำรวจเอก สุพจน์  เส้นขาว เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวงในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 
 
๕. ด้านการเมือง – การบริหาร
 
    ๕.๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    สมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จำนวน ๑๒  คน นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จำนวน  ๒ คน พนักงานเทศบาล จำนวน ๑๘ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๘ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๒ คน รวมพนักงานทั้งหมดจำนวน ๔๙ คน ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลลาดบัวหลวง  ชื่อ  นายพันวิทย์  ชูจักร
 
    ๕.๒ การคลังท้องถิ่น ข้อมูลประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘
 
          –  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง    มีรายรับ      ๓๕,๐๑๐,๐๐๐ บาท
          –  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง    มีรายจ่าย    ๓๔,๙๑๙,๑๒๐ บาท
 
    ๕.๓ การดำเนินกิจการพาณิชย์
 
    เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงไม่มีการดำเนินการด้านการพาณิชย์
 
    ๕.๔ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 
    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ให้ความสนใจและมีความตื่นตัวตลอดเวลาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองพอสมควรสังเกตได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิของตนเองในการเลือกตั้งตัวแทนของตนเองที่ดีพอสมควร
 
    ๕.๕ การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์และสวัสดิการของประชาชน
 
เทศบาลได้ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวงในการจัดการอำนวยการเรื่องของความสะดวกในเขตพื้นที่ในด้านการจราจรและการตรวจสอบการช่วยการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนให้ความสะดวกในการรับแจ้งเหตุที่อาจเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย
 
    ๕.๖ สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 
    – จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง             ๒,๐๕๕     คน
    – จำนวนผู้มาใช้สิทธิ                  ๑,๖๘๕     คน
    – จำนวนของผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๙๙%
 
 
  ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    ๖.๑ ทรัพยากรน้ำ (ประเภทสภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์)
 
    เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมีคลองธรรมชาติจำนวน ๔ สาย คือ คลองพระยาบันลือ คลองบางซ้าย คลองสะพังโคลน และคลองเมฆลา เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงประชากร โดยเฉพาะคลองพระยาบันลือ ถือเป็นคลองสายหลักในการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการเพาะปลูกการเกษตรเลี้ยงสัตว์ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนชาวลาดบัวหลวงตลอดมา
 
    ๖.๒ การเกษตร
 
    ในด้านการผลิตภาคเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังเป็นที่นา ประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลจึงเป็นอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ทำนา และทำประมง และการปศุสัตว์บ้าง
 
    ๖.๓ สภาพแวดล้อม
 
    ในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ยังอยู่ในลักษณะกึ่งสังคมเมืองเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และน้อยประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีปัญหาบ้างในเรื่องมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำจากภาคการเกษตรและปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนต่างๆบ้าง
   แนวทางทำ  swot  analysis  ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
 
     จุดแข็ง (STRENGTHS)
     จุดอ่อน (WEAKNESSES)
 
– มีที่ตั้งการคมนาคมสะดวกโดยเขตเทศบาลฯ อยู่ติดกับถนนกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี
– มีเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
– การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเป็นไปตามการวางผังเมือง ใช้ประโยชน์ชุมชนเมือง ร้อยละ ๓๐ และใช้ประโยชน์เน้นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐
– ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีระบบชลประทานและลำคลองในการจัดเก็บน้ำใช้ในด้านการเกษตร
 
– ปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก
– ปัญหาการว่างงาน
– ปัญหาประชากรแฝง
– ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
     โอกาส (OPPORTUNITIES)
     อุปสรรค/ข้อจำกัด (TEHEATS)
– การคมนาคมสะดวกสบาย
– มีเขตพื้นที่ปกครองน้อยดำเนินการตามนโยบายได้เต็มที่
 
 
– ขาดสถานีขนส่งรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
– ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม
– ระบบชลประทานและลำคลองเริ่มตื้นเขิน
แชร์สิ่งนี้:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์