เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยปศุสัตว์อำเภอลาดบัวหลวง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เล็งเห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ คณะอสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการออกฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕,๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์