Wednesday, 25 Apr 2018

กองการประปา

กองการประปา

 

  ชื่อ-นามสกุล 
  นายสถาพร  นกแก้ว
  ตำแหน่ง
  รองปลัดเทศบาลระดับต้น
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุรศักดิ์  กันพ้นภัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานผลิตน้ำประปา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางพิมฤทัย  สิงหรา ณ อยุธยา
  ตำแหน่ง
  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาววิไลลักษณ์  พิญวัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายศรณรินทร์  หมื่นแก้ว
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสายชล  เรืองชาติ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายขวัญชัย ชมวงษ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                          
  โทรศัพท์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์