Wednesday, 25 Apr 2018

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

 

ภาพถ่าย

 ชื่อ-นามสกุล
 
  นายพันวิทย์  ชูจักร
  ตำแหน่ง
 
  ปลัดเทศบาลระดับกลาง
  เบอร์โทรศัพท์
 
ภาพถ่าย
 ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสถาพร  นกแก้ว
  ตำแหน่ง
 
  รองปลัดเทศบาลระดับต้น
  เบอร์โทรศัพท์
 

ภาพถ่าย

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายพนายุทธ  เชื้อสมบูรณ์ 
  ตำแหน่ง
 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการระดับต้น
  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายบูรณิส  ทรัพย์วัฒน์
  ตำแหน่ง
 
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายวิทยา  ชั่งโต           
  ตำแหน่ง
 
  บุคลากร 
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายวิสสุชัย  ล่วงลือ     
  ตำแหน่ง
 
  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายศักรินทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง
 
  จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายพนมรัตน์  วิเศษทักษ์
  ตำแหน่ง
 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางอารมณ์  มณีงาม  
  ตำแหน่ง
 
  นักการ
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

นางจันทร์แรม อินโต

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางจันทรแรม อินโต
  ตำแหน่ง
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายปกครอง  ประทุมรุ่ง
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางสาวนพวรรณ  มณีงาม
  ตำแหน่ง
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางมลธิรา  ไชยยะ
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
  นางสาวสรัญญา  จันทร์วิบูลย์
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์
 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นางธัญรัตน์  มีศิลป์
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายสุวรรณชัย  ทรงปัญญา   
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายโกวิท  ทองใย
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายประยุทธ  ภู่สี
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายนพดล  ธนากรพัฒนกุล
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายศราวุธ  ปักษาพันธ์   
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายกีรติ  ฤกษ์สมเด็จ    
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

  ชื่อ-นามสกุล
 
  นายอนันต ทรัพย์นัย
  ตำแหน่ง
 
  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์