Wednesday, 25 Apr 2018

รายงานการประชุมสภาสามัญ

สำนักงานเทศบาลลาดบัวหลวง

รายงานการประชุมสามัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

 
    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

เอกสารรายงานการประชุมสภาสามัญ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๖๐
 
 
 
 
 

 

คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์