ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

     จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
บุคลากร
เว็บไซต์น่าสนใจ
เมนูหลัก
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ https://www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
อัพเดทเว็บล่าสุด ๕-๑-๒๕๖๑
บริการดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์โดย เว็บไซต์ทูเมค
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
ดอกบัว
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑

- โครงการ ๑ ตำบล ๑ จุดตรวจ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

โครงการ ๑ ตำบล ๑ จุดตรวจ
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ ๑๐
ขอทรงพระเจริญ รัชกาลที่ ๑๐
สัญลักษณ์เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง