Wednesday, 25 Apr 2018

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  ชื่อ-นามสกุล
  จ.ส.อ.ชาญชัย  ดีบุก
  ตำแหน่ง
  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางธนพร  จรัสศรี
  ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการ
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางทิพวัลย์  ดีกล้า
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางกมลชนก  จิตต์กล่าง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางดวงพร  ปิยะจิตโต
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวกรรณิการ์  สมิง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายอาบีดีน  บุญดี
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุรศักดิ์   แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายนพเก้า  พานแก้ว
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายวิรัตน์  มหิงสพันชู
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุรชัย  ขำบริสุทธิ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

นายธวัชชัย อิ่มนรัญ

  ชื่อ-นามสกุล
  นายธวัชชัย  อิ่มนรัญ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายพิษณุ  บุญจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุที  เหมดี
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายอนุชา  ทองคำ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

นายสุรศักดิ์ จำปาทอง

  ชื่อ-นามสกุล
  นายสุรศักดิ์ จำปาทอง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์