Wednesday, 25 Apr 2018

กองการศึกษา

กองการศึกษา

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางอภิษฎา  ปรีดี
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวทิพวรรณ  ไตรอรุณ
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายวิชัย  วัดมาลี
  ตำแหน่ง
  ผช.จนท.สันทนาการ
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นายถนอม  แสงทอง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางณัฐยาย์  สุขจิตร
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวสุภาวดี   กิจโอสถ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  โทรศัพท์

 

นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา
  โทรศัพท์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์