Wednesday, 25 Apr 2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

เอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์