Wednesday, 25 Apr 2018

แผนพัฒนา ๔ ปี

แผนพัฒนา ๔ ปี

 

     ลักษณะของแผนพัฒนา ๔ ปี
 
     แผนพัฒนาสามปีเทศาลตาบลลาดบัวหลวงการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด…

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์