ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
กิจกรรมของเทศบาลปี ๒๕๖๐
บุคลากร
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
ดอกบัว
กิจกรรมของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

- งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๐
- มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
- ประชุมแผนงาน ณ เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
- กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
- วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
- กิจกรรมวันปิยะมหาราช
- โครงการบรรพชาอุปสมบท
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- ส่งมอบดอกไม้จันทท์ให้แก่เทศบาล
- ร่วมปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่ออาลัย ร.๙
- กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
- ไหว้สักการะพระบรมศพ ร.๙
- โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการประชารัฐร่วมใจ
- เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- เยี่ยมผู้สูงอายุและพิการ ประจำปี ๒๕๖๐
- Big Cleaning day ประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการผู้สูงอายุสุขใจประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐
- เทศบาลร่วมกับกฟภ. ปลูกหญ้าแฝกคลอง..
- ผู้บริหารและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จพระเทพฯ
- ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐
- กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มาศึกษาดูงาน
ดูเพิ่มเติม
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- ออกร้านขายผลไม้สมทบทุนสร้างโดม
- งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ปลูกหญ้าแฝก
ยึดมั่นนโยบาย
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐
ช่วยเหลือผู้ยากไร้