ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ประกาศถึงผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายในเขตเทศบาล
บุคลากร
     เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ เอกสารแนบ >    
ประกาศเจาะบ่อ
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง