คำค้นหา :
ประเภท :
รายงานการประชุมสามัญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
รายงานการประชุมสภาสามัญ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
บุคลากร
ไฟล์ PDF
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง