ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคลากร
ร่วมกันปลูกต้นไม้
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานเทศบาล และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศแนบท้าย

การสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก

   ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 27 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดเอกสารประกาศ... 
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง