ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
โครงสร้างการบริหาร ๓ ปี
โครงสร้างการบริหารงาน ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑)
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 3 ปี
เมนูหลัก
บุคลากร
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง