คำค้นหา :
ประเภท :
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: 199 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์: 035-379-092 อีเมล์: localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์: www.ladbualuang.go.th
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ที่อยู่: 199 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์: 035-379-092  อีเมล์: localladbualuang@gmail.com
เวลาติดต่อ : 8.00 - 17.00 น. (วันและเวลาราชการ)
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
แผนพัฒนา ๔ ปี
ลักษณะของแผนพัฒนา ๔ ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศาลตาบลลาดบัวหลวงการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด...บุคลากร
ไฟล์ PDF
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง