ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สำนักปลัดเทศบาล
  ชื่อ-นามสกุล

  นายพันวิทย์  ชูจักร
  ตำแหน่ง

  ปลัดเทศบาลระดับกลาง
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายสถาพร  นกแก้ว
  ตำแหน่ง

  รองปลัดเทศบาลระดับต้น
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายพนายุทธ  เชื้อสมบูรณ์ 
  ตำแหน่ง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการระดับต้น
  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายบูรณิส  ทรัพย์วัฒน์
  ตำแหน่ง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายวิทยา  ชั่งโต           
  ตำแหน่ง

  บุคลากร 
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายวิสสุชัย  ล่วงลือ     
  ตำแหน่ง

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายศักรินทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
  ตำแหน่ง

  จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายพนมรัตน์  วิเศษทักษ์
  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางอารมณ์  มณีงาม  
  ตำแหน่ง

  นักการ
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายปกครอง  ประทุมรุ่ง
  ตำแหน่ง

  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางสาวนพวรรณ  มณีงาม
  ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางมลธิรา  ไชยยะ
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางสาวสรัญญา  จันทร์วิบูลย์
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางธัญรัตน์  มีศิลป์
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายสุวรรณชัย  ทรงปัญญา   
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายโกวิท  ทองใย
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์


สำนักปลัดเทศบาล
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย
  ชื่อ-นามสกุล

  นายประยุทธ  ภู่สี
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายนพดล  ธนากรพัฒนกุล
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายศราวุธ  ปักษาพันธ์   
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นายกีรติ  ฤกษ์สมเด็จ    
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์


ภาพถ่าย
เมนูหลัก
บุคลากร
  ชื่อ-นามสกุล

  นายอนันต ทรัพย์นัย
  ตำแหน่ง

  พนักงานจ้างเหมา
  เบอร์โทรศัพท์


  ชื่อ-นามสกุล

  นางจันทรแรม อินโต
  ตำแหน่ง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  เบอร์โทรศัพท์


นางจันทร์แรม อินโต
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง