รายงานการติดตามผลแผนพัฒนา (๑๕/๑๒/๖๐)

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (๑๖/๑๐/๖๐)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี ๒๕๖๑ (๑๖/๑๐/๖๐)
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑


ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ป้องกันการทุจริต ยึดมั่น ในหลักธรรมมาภิบาล

ประกาศโอนย้ายพนักงานเทศบาล (๑๙-๗-๖๐)
แก้ไขสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๐ 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๘ อัตรา ตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

แก้ไขรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามเอกสารนี้

ประกาศเปิดสอบราคา ( ๒๔-๗-๖๐ )
ประกาศสอบราคาจ้างการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี
ประกาศผลการยืนซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ซอยเทศบาล ๓ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ

เทศบาลฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัด ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามเอกสารด้านล่างนี้..

เอกสาร | | |
ประกาศการล้างถังบ่อพักน้ำบริเวณหลังเทศบาล
ประกาศสอบราคาจ้าง ( ๗-๗-๖๐ )
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ต้องขออภัย ในความไม่สะดวกขอล้างถังบ่อพักน้ำใสประปาบริเวณ ตลาดสด,ประปาบ้านบัวหลวง,ประปาหลังเทศบาล ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. - เวลา 15.00 น.
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๘.๐๐-๑๖ใ๓๐ ณ กองคลังเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง..

เอกสาร | | | | | | | | | ๑๐
ประกาศรายชื่อสอบภาค ค.
ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๐
     การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน ประเภทวิชาการ..

    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน 
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจัดซื้อ ของเทศบาลตำบล ลาดบัวหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการณ์สังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร้อมเพย์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป

     ประกาศโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ขนาด ๑๕ แรง วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐ บาท
เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ เอกสารแนบ >    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) ...
กิจกรรมย้อมผ้าเพื่อพ่อ
     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทาง มาร่วมลง นามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อมลาดบัวหลวง ในวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ (ชลประทาน)

   ขอเชิญชวนตรวจต้อกระจก ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น ฟรี


    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลาดบัวหลวงฟุตซอลคัพ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ๒๕๕๙
    ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง
- ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

    ชมรมจักรยานอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับอำเภอ ลาดบัวหลวง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙...

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ขอเชิญสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี เขตตำบลลาดบัวหลวง
(29/6/2016)
   สามารถดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงได้แล้ว...

(20/06/2016)
   เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี !ประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลลาดบ...