คำค้นหา :
ประเภท :
  ชื่อ-นามสกุล   
  จ.ส.อ.ชาญชัย  ดีบุก
  ตำแหน่ง 
  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางธนพร  จรัสศรี
  ตำแหน่ง    
  เจ้าพนักงานธุรการ                       
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล  
  นางทิพวัลย์  ดีกล้า
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                  
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางกมลชนก  จิตต์กล่าง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป               
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางดวงพร  ปิยะจิตโต
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                       
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาวกรรณิการ์  สมิง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายอาบีดีน  บุญดี
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสุรศักดิ์   แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายนพเก้า  พานแก้ว
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายวิรัตน์  มหิงสพันชู
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสุรชัย  ขำบริสุทธิ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายธวัชชัย  อิ่มนรัญ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายพิษณุ  บุญจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสุที  เหมดี
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
บุคลากร
  ชื่อ-นามสกุล     
  นายอนุชา  ทองคำ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

นายสุรศักดิ์ จำปาทอง
  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสุรศักดิ์ จำปาทอง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

นายธวัชชัย อิ่มนรัญ
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม