คำค้นหา :
ประเภท :
  ชื่อ-นามสกุล   
  นายพรพชร  สุรขจร
  ตำแหน่ง 
  ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นายวิทยา  ผ่องโต
  ตำแหน่ง    
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                      
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล  
  นายอรรถพล  เที่ยงดี
  ตำแหน่ง
  พนง.ขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา     
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล 
  นางสาวสุวรรณี  แสนสุด
  ตำแหน่ง
  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ              
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวสุภาพร  ใบบัว
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.การเงินและบัญชี           
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายเอกวีร์  จันทวิโรจน์
  ตำแหน่ง
  ผช.ช่างไฟฟ้า                                
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสมเกียรติ  จันทร์คำ
  ตำแหน่ง
  ผช.นายช่างโยธา
  โทรศัพท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
บุคลากร
นายวิทยา เรืองศรี
  ชื่อ-นามสกุล     
  นายวิทยา เรืองศรี
  ตำแหน่ง
  คนงานจ้างเหมา                           
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายวรเศรษฐ์  วงษ์วิจารณ์
  ตำแหน่ง
  คนงานจ้างเหมา                           
  โทรศัพท์

ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กองช่าง