คำค้นหา :
ประเภท :
  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาวศิริกุล  แสงเทศ
  ตำแหน่ง 
  นักวิชาการเงินและบัญชี-ปฏิบัติการ          
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล        
  นางสาวศิริรัตน์  โสดา
  ตำแหน่ง    
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                             
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางจารุวรรณ  ศรีสุนทร
  ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการ                           
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล 
  นางมนัสนันท์  ชมวิชา
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้                   
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวหทัยรัตน์  ติภิ
  ตำแหน่ง
  ผช.จพง.การเงินและบัญชี                 
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวปนัดดา  วงค์สุภปทัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                             
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล  
  นางสาววิภารัตน์  จรัสโรจน์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                         
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวภาวินี  เหลือศรีจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                          
  โทรศัพท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
บุคลากร
  ชื่อ-นามสกุล   
  นางสาวดุษฎี เหลือศรีจันทร์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                          
  โทรศัพท์

ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กองคลัง