คำค้นหา :
ประเภท :
  ชื่อ-นามสกุล 
  นางอภิษฎา  ปรีดี
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก                           
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นางสาวทิพวรรณ  ไตรอรุณ
  ตำแหน่ง
  ครูผู้ดูแลเด็ก                           
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายวิชัย  วัดมาลี
  ตำแหน่ง
  ผช.จนท.สันทนาการ                         
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายถนอม  แสงทอง
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                         
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางณัฐยาย์  สุขจิตร
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                          
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาวสุภาวดี   กิจโอสถ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                          
  โทรศัพท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
บุคลากร
นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์
  ชื่อ-นามสกุล     
  นางสาวนัดดา ปักษาพันธุ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                        
  โทรศัพท์

ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ localladbualuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กองการศึกษา