คำค้นหา :
ประเภท :
  ชื่อ-นามสกุล 
  นายสถาพร  นกแก้ว
  ตำแหน่ง
  รองปลัดเทศบาลระดับต้น
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล   
  นายสุรศักดิ์  กันพ้นภัย
  ตำแหน่ง
  พนักงานผลิตน้ำประปา                  
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล  
  นางพิมฤทัย  สิงหรา ณ อยุธยา
  ตำแหน่ง
  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                     
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล 
  นางสาววิไลลักษณ์  พิญวัย 
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างทั่วไป                   
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
  นายศรณรินทร์  หมื่นแก้ว
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                     
  โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล     
  นายสายชล  เรืองชาติ
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                          
  โทรศัพท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เมนูหลัก
บุคลากร
  ชื่อ-นามสกุล     
  นายขวัญชัย ชมวงษ์
  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างเหมา                          
  โทรศัพท์

ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐ อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th เวลาติดต่อ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
กิจกรรมย้อนหลัง
กองการประปา