ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
บุคลากร
เว็บไซต์น่าสนใจ
เมนูหลัก
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
อัพเดทเว็บล่าสุด ๑-๑๐-๒๕๖๐
บริการดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์โดย เว็บไซต์ทูเมค
    ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทางมาร่วมลงนามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

ข่าว / ประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญรัชกาลที่ ๑๐
ดอกบัว
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ดูกิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

- ไหว้สักการะพระบรมศพ ร.๙
- โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการประชารัฐร่วมใจ
- เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- เยี่ยมผู้สูงอายุและพิการ ประจำปี ๒๕๖๐
- Big Cleaning day ประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการผู้สูงอายุสุขใจประจำปี ๒๕๖๐
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐
- เทศบาลร่วมกับกฟภ. ปลูกหญ้าแฝกคลอง..
- ผู้บริหารและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จพระเทพฯ
- ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๐
- กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
- มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มาศึกษาดูงาน
ดูเพิ่มเติม
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- ออกร้านขายผลไม้สมทบทุนสร้างโดม
- งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ปลูกหญ้าแฝก
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐