ร่วมถวายความอาลัย
     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง เรามุ่งสร้างเทศบาลให้น่าอยู่ จัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แนะแนวทางการเกษตรให้ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนเฟื่องฟู ควบคู่ส่งเสริมด้านการศึกษา วางรากฐานชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่ วางแผนและส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง สู่ความเจริญของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
บุคลากร
เว็บไซต์น่าสนใจ
เมนูหลัก
ลาดบัวหลวง@โซเชียล
      
ภาพส่วนท้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง / Lat Bua Luang Subdistrict Municipality
ตั้งอยู่ที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๗๙๓๙๒ โทรสาร ๐๓๕-๓๗๙๘๙๐  อีเมล์ contact@ladbualuang.go.th
เว็บไซต์ www.ladbualuang.go.th  เวลาติดต่อ ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ)
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
อัพเดทเว็บล่าสุด ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
บริการดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์โดย เว็บไซต์ทูเมค
ประกาศรายชื่อสอบภาค ค.

     การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงาน ประเภทวิชาการ..

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจัดซื้อ ของเทศบาลตำบล ลาดบัวหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการณ์สังคมและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และลงทะเบียนพร้อมเพย์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป ทางด้านวิชาการ ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (๖ กพ. ๖๐)


     ประกาศโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ขนาด ๑๕ แรง วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐ บาท
     เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ เอกสารแนบ >    
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

     สามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) ... ดูทั้งหมด
กิจกรรมย้อมผ้าเพื่อพ่อ
     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทาง มาร่วมลง นามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

     เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อมลาดบัวหลวง ในวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ (ชลประทาน)

   ขอเชิญชวนตรวจต้อกระจก ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น ฟรี


    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลาดบัวหลวงฟุตซอลคัพ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ๒๕๕๙
    ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง
- ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

    ชมรมจักรยานอำเภอลาดบัวหลวง ร่วมกับอำเภอ ลาดบัวหลวง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙...

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ขอเชิญสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี เขตตำบลลาดบัวหลวง
(29/6/2016)
   สามารถดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลลาดบัวหลวงได้แล้ว...

(20/06/2016)
   เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี !ประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลลาดบ...

เชิญถวายความอาลัย
    ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

     ขอเชิญผู้ที่ต้องการร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สามารถเดินทางมาร่วมลงนามได้ที่ เทศบาลตำบลตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

ข่าว / ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาลปี ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้มาศึกษาดูงาน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ออกร้านขายผลไม้สมทบทุนสร้างโดม
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปลูกหญ้าแฝก